MAASMACHTIGE AMBITIES 2025-2030

De lokale verkiezingen van 13 oktober 2024 naderen. Een nieuwe zesjarige bestuursperiode voor het lokaal bestuur (2025-2030) dient zich daarmee aan.

Zodra een bestuursploeg via een vernieuwd College van burgemeester en schepenen in het zadel wordt gehesen, gaan de voorbereidingen van start voor de opmaak van een strategisch meerjarenplan dat vertaald en geconcretiseerd dient te worden naar beleidsdoelstellingen met een heel concreet actieplan voor de komende jaren.

Het College wordt in de voorbereiding en opmaak van deze plannen bijgestaan en geadviseerd door de directie en het managementteam van het lokaal bestuur. Via werkgroepen worden door het managementteam, sleutelfiguren uit de organisatie, leidinggevenden en experten, op een gestructureerde wijze betrokken in dit proces.

Het is de vernieuwde gemeenteraad die in het najaar 2025 uiteindelijk finaal zijn goedkeuring aan het meerjarenplan dient te geven. Dit meerjarenplan bevat naast het strategisch luik en het concrete actieplan ook een financieel meerjarenplan. Het financieel plaatje van de voorgenomen plannen en acties dient over de jaren heen sluitend te zijn en er dient een evenwicht gevonden tussen inkomsten en uitgaven voor de jaren die volgen van 2025 tot en met 2030.

Ter voorbereiding van het proces van opmaak van een meerjarenplan werd er alvast een grondige omgevingsanalyse opgemaakt. Dit is meteen ook stap 1 van dit erg intensieve proces.

Wij willen u als betrokken inwoner en burger graag op de hoogte houden van de voortgang en evolutie die we maken. Op gezette tijden zullen we nieuwe informatie publiceren.

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse vormt de basis voor de inventarisatie van de belangrijkste uitdagingen de komende jaren.

Om een goede start te maken met een vernieuwde bestuursploeg werd er op initiatief en onder coördinatie van de directie van het lokaal bestuur een “omgevingsanalyse” doorgevoerd in de eerste jaarhelft van 2024.

De omgevingsanalyse is een verplichte bijlage bij het meerjarenplan van lokale besturen. De Vlaamse overheid verplicht de lokale besturen, gemeenten en OCMW’s, om hun strategische beleidskeuzen in hun meerjarenplan te verantwoorden vanuit een analyse van het eigen bestuur en de veranderende omgeving.

Naast het verplicht karakter zijn er heel wat inhoudelijke redenen om de omgevingsanalyse au sérieux te nemen. De omgevingsanalyse is namelijk een uitstekend hulpmiddel voor lokale besturen om:

  • Op een onderbouwde manier prioriteiten te helpen bepalen en beleidsdoelen en beleidsbeslissingen af te wegen.
  • Beleid bij te sturen in de loop van de rit en in te spelen op gewijzigde omstandigheden.

De omgevingsanalyse is daarom ook een vorm van behoorlijk bestuur. In definities van ’bestuurskracht’ wordt niet zelden de relatie gelegd met het vermogen van besturen om in te spelen op externe uitdagingen, wat ook het vermogen impliceert om strategische omgevingsinformatie te verzamelen en te verwerken.

Opbouw omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse voor Maasmechelen bestaat uit vier onderdelen.

Het volledige rapport dat bestaat uit deze onderdelen leest u hier.

Grondgebiedsanalyse

In de grondgebiedsanalyse worden de grote beleidsdomeinen waarop een lokaal bestuur actief is, in kaart gebracht aan de hand van data, cijfergegevens en prognoses die verzameld en te vinden zijn in authentieke data- en gegevensbronnen.

Zo trachten we meer te weten te komen over hoe de toestand in onze gemeente evolueert op die beleidsdomeinen (bevolkingsevolutie, werkgelegenheid, woningenaanbod, bodemgebruik, verkeersveiligheid, algemeen welzijn, …).

De grondgebiedsanalyse voor Maasmechelen kwam tot stand via een werkgroep van medewerkers van het lokaal bestuur die allen specifiek beslagen en ervaren zijn in strategische beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Deze medewerkers baseerden zich onder meer op cijfers en gegevens van de Gemeentemonitor, Limburg in cijfers, enz. en consulteerden de specifieke diensten werkzaam in de geanalyseerde beleidsdomeinen. 

De resultaten van de grondgebiedsanalyse worden gepresenteerd aan de hand van drie grote hoofdstukken:

  1. Wie leeft, groeit en wordt ouder in Maasmechelen?
  2. Hoe is het gesteld met het ruimtegebruik, het woon- en leefklimaat in Maasmechelen?
  3. Wat typeert leren, werken, ontspannen en verdienen in Maasmechelen?

Grondgebiedsanalyse

Stakeholdersanalyse

Deze bestaat uit 2 luiken:

  • de burgerbevraging
  • het inspraaktraject bij de adviesraden.

1. Bij de burgerbevraging hebben we gewerkt met een gesloten oproep (1600 personen) en een open oproep voor de hele Maasmechelse bevolking.

Van de gesloten oproep zijn er 468 enquêtes terug binnengekomen. Op de open oproep reageerden 366 Maasmechelaars.

Burgerbevraging

2. Er volgde ook een consultatieronde bij alle adviesraden van Maasmechelen. Er werd aan hen gevraagd om drie prioriteiten voor de komende jaren te formuleren.

Bevraging van de adviesraden

Trendsanalyse

Ten slotte hebben we een trendsanalyse uitgevoerd om na te gaan of de algemene tendensen in de bredere maatschappij ook specifiek in onze gemeente voorkomen.

Vanuit 5 thema’s: sociaaleconomische (sociaal en economie), maatschappelijke (demografisch en sociaal), groene dimensie (ecologie), digitale (technologie) en bestuurlijke (politiek) dimensie, bekeken we de algemene evoluties en vergeleken deze met de cijfergegevens uit de grondgebiedsanalyse en de resultaten van de burgerbevraging.

Trendsanalyse